નગર : nagara, શહેર : shahera
town, city - la ville

ગુજરાતી : Gujarati English français
ગામ : gaama le village
ગામડામાં રહેનાર
gaamadaamaan rahenaara
villager le villageois
મેયર : meyara mayor le maire
ટાઉનહૉલ : taaunahola,
સંથાગાર : santhaagaara
town hall, city hall la mairie
શેરી : sheree street la rue
વૃક્ષમાર્ગ : vrikshamaarga
વીથિ : veethi,
વીથી : veethee,
વીથિકા : veethikaa
l'avenue
કુંજમાર્ગ : kunjamaarga le boulevard
બેલ : bela bell la cloche
cross la croix
ચર્ચ : charcha church l'église
પાદરી : paadaree priest, pastor le prêtre, le pasteur
ખ્રિસ્તી : khristee christian le chrétien
મંદિર : mandira temple
shrine
le temple
le sanctuaire
મસ્જિદ : masjida mosque la mosquée
ટાવર : taavara tower la tour
કેસલ castle le château
મહેલ : mahela palace le palais
હોટેલ : hotela hotel l'hôtel
ભોજનાલય
bhojanaalaya
le restaurant
વીશી : veeshee tavern la taverne
ઉપાહારગૃહ
upaahaaragriha
canteen la cantine
કોફીહાઉસ
kopheehaausa
coffee house le café
બાર : baara,
પીઠું : peethun
le bar
ભટજી : bhatajee,
રસોઇયો : rasoiyo,
નવેણિયો : naveniyo,
રાંધણિયો : raandhaniyo
cook, "chef" le cuisinier
હજૂરિયો : hajooriyo waiter
waitress
le serveur
la serveuse
શાળા : shaalaa school l'école
શાળાએ : shaalaae schoolboy, scholar l'écolier, l'élève
વિદ્યાર્થી : vidyaarthee student l'étudiant
શિક્ષક : shikshak teacher l'instituteur, le professeur
ખબરપત્રી
khabarapatree
le reporter
પત્રકાર : patrakaara journalist le journaliste
અખબાર : akhabaara newspaper le journal
શબ્દકોશ : shabdakosha dictionary le dictionnaire
પુસ્તક : pustaka book le livre
પુસ્તકાલય
pustakaalaya
library la bibliothèque
ગ્રંથપાલ : granthapaala librarian le bibliothécaire
પુસ્તકાલયમાં
pustakaalayamaan
bookshop, bookstore la librairie
બુકસેલર : bukaselara bookseller le libraire
દુકાન : dukaana shop, store la boutique, le magasin
દુકાનદાર : dukaanadaara shopkeeper le boutiquier
વેપારી : vepaaree trader, merchant le marchand
વિક્રેતા : vikretaa,
સેલ્સમેન : selsamena
seller, salesman le vendeur
ખરીદનાર : khareedanaara buyer l'acheteur
ગ્રાહક : graahaka customer le client
બજાર : bajaara bazaar, market le bazar, le marché
ભઠિયારો : bhathiyaaro baker le boulanger
હેરડ્રેસર : heradresara,
હજામ : hajaama
hairdresser le coiffeur
બાર્બર barber le barbier
સર્કસ circus le cirque
રંગલો : rangalo le clown
થિયેટર : thiyetara theater le théâtre
સિનેમા : sinemaa cinema le cinéma
ફિલ્મ : philma film, movie le film
નાયક : naayaka,
અભિનેતા : abhinetaa
actor l'acteur
નાયિકા : naayikaa actress l'actrice
ગાયક : gaayaka singer le chanteur
સંગીતકાર : sangeetakaara musician le musicien
સંગીત : sangeeta music la musique
museum le musée
ડિરેક્ટર : direktara manager, director le directeur
મંત્રી : mantree secretary la secrétaire
બેંક : benka bank la banque
બેન્કર banker le banquier
બેન્ક નોંધ banknote, bill le billet (de banque)
સિક્કો : sikko / સિક્કા : sikkaa coins les pièces
તપાસ : tapaasa cheque, check le chèque
ચેકબુક : chekabuka cheque book, checkbook le chèquier
પૈસા : paisaa money l'argent
વેશ્યાગૃહ : veshyaagriha brothel le bordel
વેશ્યા : veshyaa prostitute la prostituée,
la "pute" [vulg.]
ભિક્ષુક : bhikshuka beggar le mendiant
ચોર : chora,
લૂંટારો : loontaaro
thief, robber le voleur
ખૂની : khoonee murderer le meurtrier
પોલીસ : poleesa police, policeman la police, le policier
પોલીસ સ્ટેશન police station le commissariat
વકીલ : vakeela lawyer le juriste
જેલ : jela,
જેલમાં : jelamaan
prison, jail la prison
કેદી : kedee prisoner, inmate le prisonnier
કબ્રસ્તાન : kabrastaana graveyard, cemetery le cimetière
કબર : kabara grave, tomb la tombe
ટોમ્બસ્ટોન gravestone, tombstone la pierre tombale