પરિવહન : parivahana - le transport

ગુજરાતી : Gujarati English français
પ્રવાસ : pravaasa,
સફર : saphara
travel, trip le voyage
પ્રવાસી : pravaasee traveler, tourist le voyageur, le touriste
સામાન : saamaana luggage, baggage les bagages
સુટકેસ : sutakesa suitcase la valise
વિઝા : vijhaa le visa
ઓળખપત્ર : olakhapatra card of identity la carte d'identité
પાસપોર્ટ : paasaporta passport le passeport
વિમાનમથક
vimaanamathaka
વિમાનીમથક
vimaaneemathaka
airport l'aéroport
વિમાન : vimaana airplane, aeroplane l'avion
પાયલોટ : paayalota pilot le pilote
કારભારી : kaarabhaaree le steward
વિમાન પરિચારિકા ,
એર હોસ્ટેસ
stewardess,

air hostess
l'hôtesse de l'air
હેલિકોપ્ટર : helikoptara helicopter l'hélicoptère
રોકેટ rocket la fusée
ઉડતી રકાબી flying saucer la soucoupe volante
દીવાદાંડી : deevaadaandee lighthouse le phare
બંદર : bandara
બંદરવાળું શહેર
bandaravaalun shahera
le port
હોડી : hodee boat le bateau
જહાજ : jahaaja ship le navire
સબમરીન : sabamareena submarine le sous-marin
મેટ્રો : metro subway [US],
underground [UK]
le métro
ટ્રેન : trena le train
રેલવે સ્ટેશન
relave steshana
rail station, train station la gare
ટિકિટ : tikita ticket le billet (de transport)
માર્ગ : maarga road la route
મથક : mathaka,
ક્રોસરોડ્સ : krosarodsa
crossroads le croisement, le carrefour
મોટરવે : motarave motorway, highway l'autoroute
ડ્રાઇવર : draaivara
ડ્રાઈવર : draaeevara
હાંકેડુ : haankedu
driver le conducteur, le chauffeur
ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી driving license le permis de conduire
ટ્રક : traka,
ખટારો : khataaro
truck,

lorry
le camion
વેન : vena van la camionnette
બસ : basa bus l'autobus, l'autocar
બસ થોભો : basa thobho bus stop l'arrêt de bus
બસસ્ટેશન : basasteshana bus station la gare routière
ટેક્સી , કેબ taxi, cab le taxi
કાર : kaara
ઓટોમોબાઇલ : otomobaaila
car

automobile
la voiture

l'automobile
પાર્કિંગની : paarkinganee car park le "parking"
ગેરેજ : gereja le garage
મિકૅનિક : mikenika mechanic le mécanicien
ગેસ સ્ટેશન ,
પેટ્રોલ સ્ટેશન
gas station la station d'essence
ગેસ : gesa,
પેટ્રોલ : petrola
gasoline,

petrol
l'essence
મોટર : motara motor, (engine) le moteur
સ્ટિયરીંગ વ્હીલ steering wheel le volant
વ્હીલ : vheela wheel la roue
મોટરસાયકલ : motarasaayakala,
મોટરબાઈક : motarabaaeeka
motorcycle la moto, le vélomoteur
બાઇસિકલ : baaisikala,
સાઇકલ : saaikala
bicycle, bike la bicyclette, le vélo
રાહદારી : raahadaaree pedestrian le piéton
રાહદારી ક્રોસિંગ pedestrian crossing,
crosswalk
le passage piétons
સાઇડવૉક : saaidavoka,
ફરસબંધી : pharasabandhee
sidewalk, pavement le trottoir
ટ્રાફિક લાઇટ traffic lights les feux de circulation