સમય : samay - time - le temps

ગુજરાતી : Gujarati English français
ઘડિયાળ : ghadiyaal clock l'horloge
કલાક : kalaak hour l'heure
મિનિટ : minit la minute
ક્ષણ : kshan second la seconde
સવાર : savaar morning le matin, la matinée
મધ્યાહ્ન : madhyaahna,
મધ્યાહન : madhyaahana,
મધ્યાન : madhyaana,
મધ્યકાલ : madhyakaala,
મધ્યકાળ : madhyakaala
midday, noon midi
બપોર : bapora afternoon l'après-midi
દિવસ : divasa day le jour, la journée
સાંજ : saanja evening le soir, la soirée
રાત : raata,
રાત્રિ : raatri,
રાત્રી : raatree,
નિશીથ : nisheetha
night la nuit
મધરાત : madharaata,
મધ્યરાત્ર : madhyaraatra,
મધ્યરાત્રિ : madhyaraatri,
મધ્યરાત્રી : madhyaraatree,
અધરાત : adharaata
midnight minuit
પરમ દિવસ : parama divasa day before yesterday avant-hier
ગઇકાલ , કાલ , કાળ : (gai)kaala yesterday hier
આજ : aaja,
અદ્ય : adya
today aujourd'hui
આવતી કાલ : aavatee kaala tomorrow demain
પરમ દિવસ : parama divasa day after tomorrow après-demain
અઠવાડિયું : athavaadiyun week la semaine
સપ્તાહના : saptaahanaa weekend la fin de semaine
રજાઓ : rajaao, રજા : rajaa,
છુટ્ટી : chhuttee, છૂટી : chhootee,
તહેવાર : tahevaara
holidays, vacation les vacances
મહિનો : mahino month le mois
મોસમ : mosama,
સિઝન : sijhana, સીઝન : seejhana
season la saison
કેલેંડર , કૅલેન્ડર : kelendara,
ઓળિયું : oliyun,
તારીખિયું : taareekhiyun
calendar le calendrier
વરસ : varasa, સાલ : saala year l'an, l'année
શતાબ્દી : shataabdee,
શતક : shataka,
સદી : sadee,
સૈકો : saiko, સૈકું : saikun
century le siècle
સહસ્ત્રક : sahastraka millennium le millénaire

ગુજરાતી : Gujarati English français
પહેલાથી : pahelaathee,
મોરે : more,
હાજરીમાં : haajareemaan
before avant
પછે : pachhe, પછી : pachhee,
પછીથી : pachheethee
after après
હમણાં : hamanaan,
અથ : atha, અધુના : adhunaa,
અહુણા : ahunaa, અહુણાં : ahunaan
now maintenant
વહેલું : vahelun early tôt
આગળનું : aagalanun late tard
બિલકુલ નહિ : bilakula nahi,
ક્યારેય : kyaareya
never jamais
ભાગ્યેજ : bhaagyeja,
જવલ્લે : javalle
seldom, rarely rarement
ક્યારેક : kyaareka sometimes parfois
વખતોવખત : vakhatovakhata,
વારંવાર : vaaranvaara,
અનેક વાર : aneka vaara,
અનેક દાખલાઓમાં
aneka daakhalaaomaan
often, frequently souvent
સતત : satata,
કાયમ : kaayama
always,
forever
toujours