રમતો les sports

ગુજરાતી English français
athletics l'athlétisme
athlete l'athlète
dance la danse
ન્રુત્યકાર dancer le danseur
કુસ્તી wrestling la lutte
wrestler le lutteur
મુક્કાબાજી boxing la boxe
boxer le boxeur
જુડો le judo
કરાટ્ટે karate le karaté
ball la balle, le ballon
સૉકર , ફુટબૉલ soccer le football
બાસ્કેટ્બૉલ le basketball
વૉલીબૉલ le volleyball
ગોલ્ફ le golf
ટૅનિસ le tennis
table tennis
 
le tennis de table,
le ping-pong
તરણ swimming la natation, (nage)
swimming pool la piscine
swimmer le nageur


ગુજરાતી English français
ખલાસી sailor, seaman le marin
fishing la pêche
માછીમાર fisher, fisherman le pêcheur
hunting la chasse
hunter le chasseur
ઘોડેસવારી horse riding l'équitation
horse rider, horseman le cavalier


game - le jeu

ગુજરાતી English français
ગંજીફો / બાજીપત્તા playing cards les cartes à jouer
dice les dés
લખોટી marbles les billes
doll la poupée
કઠપૂતળી puppet la marionnette
draughts, checkers (le jeu de) dames
ચૅસ chess (le jeu d')échecs