લીલા : leelaa, રમત : ramata - le sport

ગુજરાતી : Gujarati English français
તાકાતવાન
taakaatavaana
athletics l'athlétisme
ખેલાડી : khelaadee athlete, sportsman l'athlète, le sportif
નૃત્ય : nritya dance la danse
નૃત્યકાર : nrityakaara dancer le danseur
કુસ્તી : kustee wrestling la lutte
કુસ્તીબાજ
kusteebaaja
wrestler le lutteur
મુક્કાબાજી
mukkaabaajee
boxing la boxe
બોક્સર : boksara boxers les boxeurs
જુડો : judo le judo
કરાટે : karaate karate le karaté
બોલ : bola ball le ballon, la balle
બાસ્કેટબોલ
baasketabola
le basketball
વોલીબોલ
voleebola
le volleyball
હેન્ડબોલ
hendabola
le handball
ફૂટબૉલ
phootabola
soccer le football
ટૅનિસ : tenisa le tennis
ટેબલ ટેનિસ table tennis
 
le tennis de table,
le ping-pong
સ્નાનાગાર
snaanaagaara
swimming pool la piscine
તરણ : tarana swimming la natation, la nage
તરણવીર : taranaveera,
તરવૈયો : taravaiyo
swimmer le nageur

ગુજરાતી : Gujarati English français
ખલાસી : khalaasee sailor, seaman,
mariner
le marin
માછીમારી
maachheemaaree
fishing la pêche
માછીમાર
maachheemaara
fisher, fisherman le pêcheur
શિકાર : shikaara hunting la chasse
શિકારી : shikaaree hunter, chaser le chasseur
ઘોડેસવારી
ghodesavaaree
horse riding l'équitation
ઘોડેસવાર : ghodesavaara horse rider, horseman le cavalier


રમત : ramata / રમતો : ramato
game(s) - jeu(x)

ગુજરાતી : Gujarati English français
ગંજીફો : ganjeepho card la carte
લખોટી : lakhotee marbles les billes
ઢીંગલી : dheengalee doll la poupée
કઠપૂતળી
kathapootalee
puppet la marionnette
ડ્રાફ્ટ્સ : draaphtsa,
ચેકર્સ : chekarsa
draughts,

checkers
les dames
ચેસ chess les échecs