ટપાલખાતાની કચેરી
Post office - le bureau de Poste

ગુજરાતી : Gujarati English français
ટપાલી : tapaalee postman, mailman le postier, le facteur
મેઈલબોક્સ : meeelaboksa postbox, mailbox la boîte aux lettres
ટપાલ ટીકીટ postage stamp le timbre
પોસ્ટકાર્ડ : postakaarda postcard la carte postale
પત્ર : patra, મેલ : mela letter, mail la lettre, le courrier
પાર્સલ : paarsala,
પેકેજ : pekeja
parcel, packet, package le colis, le paquet
કાગળ : kaagala paper le papier
કાગળ શીટ sheet of paper la feuille de papier
પેન : pena pen le stylo
પેન્સિલ : pensila pencil le crayon
સરનામું : saranaamun address l'adresse
ફોન : phona phone le téléphone
સેલફોન : selaphona cellphone, mobile phone le téléphone portable
ફોન નંબર phone number le numéro de téléphone
ડિરેક્ટરી : direktaree directory l'annuaire
ફેક્સ le fax


કમ્પ્યુટર - computer - l'ordinateur

ગુજરાતી : Gujarati English français
ઇમેઇલ : imeila email le courriel
ઈન્ટરનેટ l'internet, le web
નેટવર્ક : netavarka network le réseau
સ્ક્રીન : skreena screen, monitor l'écran
કીબોર્ડ : keeborda keyboard le clavier
કમ્પ્યુટર માઉસ PC mouse la souris
સંદેશ : sandesha le message
સંપર્ક : samparka le contact