સંખ્યાવાચક અંક
cardinal numbers - les nombres cardinaux

ગુજરાતી : Gujarati English français
0 શૂન્ય : shoonya zero zéro
1 એક : eka one un [m], une [f]
2 બે : be two deux
3 ત્રણ : trana three trois
4 ચાર : chaara four quatre
5 પાંચ : paancha five cinq
6 છ : chha six "
7 સાત : saata seven sept
8 આઠ : aatha eight huit
9 નવ : nava nine neuf
૧૦ 10 દસ : dasa ten dix

ગુજરાતી : Gujarati
11 અગિયાર : agiyaara
12 બાર : baara
13 તેર : tera
14 ચૌદ : chauda
15 પંદર : pandara
16 સોળ : sola
17 સત્તર : sattara
18 અઢાર : adhaara
19 ઓગણીસ : oganeesa
ગુજરાતી : Gujarati
20 વીસ : veesa
30 ત્રીસ : treesa
40 ચાલીસ : chaaleesa
50 પચાસ : pachaasa
60 સાઠ : saatha
70 સિત્તેર : sittera
80 એંસી : ensee
90 નેવું : neevun

ગુજરાતી : Gujarati English français
100 સો : so hundred cent
1 000 હજાર : hajaara thousand mille
1 000
000
દસ લાખ : dasa laakha million "


ગુજરાતી : Gujarati English français
1o પહેલું : pahelun first premier
2o બીજું : beejun, જો : jo second deuxième
3o ત્રીજું third troisième
4o ચોથું fourth quatrième
5o પાંચમું : paanchamun fifth cinquième
6o છઠ્ઠું sixth sixième
7o સાતમું : saatamun seventh septième
8o આઠમું : aathamun eighth huitième
9o નવમું : navamun ninth neuvième
10o દશમું tenth dixième