સંખ્યાવાચક અંક
cardinal numbers - les nombres cardinaux

ગુજરાતી English français
1 એક : ek one un [m]
une [f]
2 બે : be two deux
3 ત્રણ : tran three trois
4 ચાર : chār four quatre
5 પાંચ : pânch five cinq
6 છ : cha six "
7 સાત : sāt seven sept
8 આઠ : âth eight huit
9 નવ : nav nine neuf
10 દસ : das ten dix

ગુજરાતી
11 અગિયાર : agiyâr
12 બાર : bâr
13 તેર : ter
14 ચૌદ : chaud
15 પંદર : pandar
16 સોળ : soR
17 સત્તર : sattar
18 અઢાર : adhār
19 ઓગણીસ : ogNis
ગુજરાતી
20 વીસ : vis
30 ત્રીસ : tris
40 ચાલીસ : chālis
50 પચાસ : pachās
60 સાઠ : sâith
70 સિત્તેર : sitter
80 એંસી : ensi
90 નેવુ : neñvu

ગુજરાતી English français
100 સો : so hundred cent
1 000 હજાર : hajār thousand mille


ગુજરાતી English français
1o પહેલું / લો first premier
2o બીજું / જો second deuxième
3o ત્રીજું third troisième
4o ચોથું fourth quatrième
5o પાંચમું fifth cinquième
6o છઠ્ઠું sixth sixième
7o સાતમું seventh septième
8o આઠમું eighth huitième
9o નવમું ninth neuvième
10o દશમું tenth dixième