કુદરત : kudarata - la nature

ગુજરાતી : Gujarati English français
ખેડૂત : khedoota farmer, peasant le fermier, le paysan
જમીન : jameena land la terre, le territoire
માટી : maatee clay l'argile
કાદવ : kaadava mud la boue
ધૂળ : dhoola dust la poussière
ઘાસ : ghaasa grass
straw
l'herbe
la paille
રુટ : ruta root la racine
પર્ણ : parna leaf la feuille
ફૂલ : phoola flower la fleur
માળી : maalee florist le fleuriste
સૂર્યમુખી : sooryamukhee sunflower le tournesol
ગુલાબ : gulaaba la rose
કમળ : kamala sacred lotus le lotus sacré
વાંસ : vaansa bamboo le bambou
વૃક્ષ : vriksha tree l'arbre
લાકડું : laakadun wood, firewood le bois (de chauffage)
વૂડ્સ : voodsa woods les bois
ઉદ્યાન : udyaana,
ઉપવન : upavana
park le parc
વન : vana forest la forêt
જંગલ : jangala la jungle
આગ : aaga fire le feu
અગનિશામક : aganishaamaka,
આગ હોલવનાર : aaga holavanaara,
બંબાવાળો : bambaavaalo
fire fighter, fireman le pompier
ધુમાડો : dhumaado smoke la fumée
રાખ : raakha ash la cendre
જ્વાળામુખી
jvaalaamukhee
volcano le volcan
પર્વત : parvata mountain,
mount
la montagne,
le mont
ટેકરીઓ : tekareeo foothill le contrefort montagneux
ખીણ : kheena valley la vallée
ડેમ : dema dam le barrage
ધોધ : dhodha waterfall la chute d'eau,
la cascade
તળાવ : talaava lake, pond le lac, l'étang
કળણ : kalana,
દલદલ : daladala
swamp, marsh le marais, marécage
પુલ : pula bridge le pont
નદી : nadee river la rivière, le fleuve
સમુદ્ર કિનારો
samudra kinaaro
beach la plage
સમુદ્ર : samudra
મહેરામણ : maheraamana
sea la mer
સમુદ્ર : samudra
દરિયો : dariyo
ocean l'océan
શેવાળ : shevaala

સીવીડ : seeveeda
algae

seaweeds
les algues
મોજા : mojaa sea wave la vague
ફીણ : pheena,
ફેન : phena
foam l'écume
વરાળ : varaala steam, vapor la vapeur
દ્વીપસમૂહ
dveepasamooha
archipelago l'archipel
ટાપુ : taapu island l'île
રણ : rana desert le désert
રેતી : retee sand le sable
પથ્થર : paththara stone, rock la pierre, la roche
આરસ : aarasa marble le marbre
હીરો : heero, હીરક : heeraka diamond le diamant
માણેક : maaneka, રૂબી ruby le rubis
નીલમ : neelama sapphire le saphir,
le lapis lazuli
નીલમણિ : neelamani emerald l'émeraude
અંબર : ambara amber l'ambre
કોલસા : kolasaa, લાકડા : laakadaa,
લિગ્નાઇટ : lignaaita
wood coal le charbon de bois,

le lignite
પેટ્રોલિયમ , પેટ્રોલ : petrola oil, (petroleum) le pétrole
ગેસ : gesa gas le gaz
યુરેનિયમ l'uranium
ધાતુ : dhaatu metal le métal
સીસું : seesun lead le plomb
ટીન : teena tin l'étain
લોખંડ : lokhanda iron le fer
સ્ટીલ : steela steel l'acier
ઍલ્યુમિનિયમ : elyuminiyama aluminum l'aluminium
તાંબુ : taambun copper le cuivre
કાંસું : kaansun le bronze
ચાંદી : chaandee silver l'argent
સોનું : sonun gold l'or