મહિના months - les mois

ગુજરાતી : Gujarati English français
જાન્યુઆરી : jaanyuaaree January janvier
ફ઼ેબ્રુઆરી : februaaree February février
માર્ચ : maarch March mars
એપ્રિલ : epril April avril
મે : me May mai
જૂન : joon June juin
જુલાઈ : julaaee July juillet
ઓગસ્ટ : ogast August août
સપ્ટેંબર : saptembar September septembre
ઓક્ટોબર : oktobar October octobre
નવેમ્બર : navembar November novembre
ડિસેંબર : disembar December décembre

ઋતુઓ - seasons - les saisons

ગુજરાતી : Gujarati English français
વસંત : vasanta Spring le printemps
ઉનાળો : unaalo Summer l'été
પાનખર : paanakhara Autumn, (Fall) l'automne
શિયાળો : shiyaalo Winter l'hiver