શાકભાજી : shaakabhaajee - vegetable - les légumes

ગુજરાતી : Gujarati English français
તકમરિયાં basil le basilic
લસણ : lasana garlic l'ail
ડુંગળી : dungalee onions les oignons
મશરૂમ : masharooma mushrooms les champignons
પાલક : paalaka spinach les épinards
કચુંબર : kachumbara,
સલાદ : salaada
salad, lettuce la salade, la laitue
કોબી : kobee cabbage le chou
ફૂલકોબી : phoolakobee cauliflower le chou-fleur
કોળું : kolun, કોળુ : kolu pumpkin la citrouille
દૂધી calabash,
bottle gourd
la calebasse,
la gourde
કાકડી : kaakadee cucumber le concombre
રીંગણા , રીંગણ : reengana eggplant l'aubergine
સિમલા મરચું sweet/bell pepper le poivron
મરચું : marachun hot/chili pepper le piment
પાપડી , બીન beans les haricots
લીલા બીન green beans les haricots verts
વટાણા : vataanaa peas les petits pois
મસુર : masura lentils les lentilles
અનાજ : anaaja grains, cereals les céréales
મકાઈ : makaaee corn, maize le maïs
ઘઉં : ghaun wheat le blé
જવ : java barley l'orge
ઓટ : ota oats l'avoine
રાઈ : raaee rye le seigle
તલ : tala sesame le sésame
ચોખા : chokhaa rice le riz
શક્કરિયા : shakkariyaa sweet potato la patate douce
બટાકા : bataakaa,
બટાટા : bataataa
potato la pomme de terre
બીટનો કંદ
beetano kanda
beet, beetroot la betterave
સલગમ : salgam turnip le navet
મૂળો : moolo radish le radis
ગાજર : gaajara carrot la carotte
એવોકાડો : evokaado avocado l'avocat
ટામેટાં : taametaan,
ટામેટું : taametun
tomato la tomate
જેતૂન : jetoona les olives