શાકભાજી vegetable - les légumes

ગુજરાતી English français
તુલસી basil le basilic
લસણ garlic l'ail
ડુંગળી onion l'oignon
shallot l'échalote
mushrooms les champignons
પાલક : palak spinach les épinards
salad, lettuce la salade, laitue
કોબી : gobi cabbage le chou
ફુલાવર , ફૂલકોબી : fulgobi cauliflower le chou-fleur
કોળુ pumpkin la citrouille
દૂધી , દુઘી : dudhi gourd, marrow, squash la courge
zucchini la courgette
કાકડી : kākdi cucumber le concombre
eggplant l'aubergine
sweet/bell pepper le poivron
મરચુ : marchu hot/chili pepper le piment
પાપડી beans les haricots
green beans les haricots verts
broad beans les fèves
peas les petits pois
lentils les lentilles
અનાજ grains, cereals les céréales
મકાઈ corn, maize le maïs
ઘઉ wheat le blé
જવ oat(s) l'avoine
તલ sesame le sésame
ચોખા rice le riz
શક્કરીયાં sweet potato la patate douce
બટાટુ , બટાટા : batata potato la pomme de terre
beet, beetroot la betterave
સલગમ : salgam turnip le navet
મૂળા : mula radish le radis
ગાજર : gajar carrot la carotte
avocado l'avocat
les olives
ટામેટુ , ટમેટુ : tametu tomato la tomate