વાર days - les jours

ગુજરાતી English français
સોમવાર : somvār Monday lundi
મંગળવાર : mangaRvār Tuesday mardi
બુધવાર : budhvār Wednesday mercredi
ગુરુવાર : guruvār Thursday jeudi
શુક્રવાર : shukrvār Friday vendredi
શનિવાર : shanivār Saturday samedi
રવિવાર : ravivār Sunday dimanche