વાર days - les jours

ગુજરાતી : Gujarati English français
રવિવાર : ravivaar Sunday dimanche
સોમવાર : somavaar Monday lundi
મંગળવાર : mangalavaar Tuesday mardi
બુધવાર : budhavaar Wednesday mercredi
ગુરુવાર : guruvaar Thursday jeudi
શુક્રવાર : shukravaar Friday vendredi
શનિવાર : shanivaar Saturday samedi