પોશાક : poshaaka, વસ્ત્ર : vastra
clothes - les habits, vêtements

ગુજરાતી : Gujarati English français
ચશ્મા : chashmaa (eye)glasses les lunettes
સનગ્લાસની : sanaglaasanee sunglasses les lunettes de soleil
હાથમોજું : haathamojun glove le gant
ટોપી : topee hat, cap le chapeau, la casquette
જાકીટ : jaakeeta jacket la veste
બ્લાઉઝ : blaaujha blouse le chemisier
કુડતું : kudatun, કુરતું : kuratun,
શર્ટ : sharta
shirt la chemise
નેકટાઈ : nekataaee, ટાઇ : taai necktie, tie la cravate
સસ્પેન્ડર્સ : saspendarsa suspenders, braces les bretelles
કમરપટો , કમરપટ્ટો : kamarapat(t)o,
કમરબંધ : kamarabandha
belt la ceinture
પાટલૂન : paataloona, લેંઘો : lengho,
સૂંથણું : soonthanun, ઇજાર : ijaara
trousers, pants le pantalon
ડ્રેસ : dresa dress la robe
સ્કર્ટ : skarta skirt la jupe
ચરણિયો : charaniyo,
ચરણો : charano, ચણિયો : chaniyo
petticoat le jupon
બૅગ : bega,
થેલી : thelee, કોથળો : kothalo
bag, sack le sac
બટવો : batavo purse
wallet
la bourse
le porte-monnaie
ખીસું : kheesun, ખિસ્સું : khissun pocket la poche
બટન : batana button le bouton
રત્ન : ratna gem, gemstone la gemme
ઝવેરાત : jhaveraata,
ઘરેણાં : gharenaan
jewels, jewelry les bijoux, la joaillerie
ગળાનો હાર : galaano haara necklace le collier
કડી : kadee, કુંડલ : kundala pendant le pendentif
એરિંગ : eringa earring la boucle d'oreille
રિંગ : ringa ring la bague, l'anneau
બંગડી : bangadee bracelet, bangle le bracelet
બંડી : bandee underwear les sous-vêtements
બ્રા : braa bra, brassiere le soutien-gorge
ચોળી : cholee, કાંચળી : kaanchalee bodice le corset, le corsage
બ્રિફ્સ : briphsa briefs le slip, la culotte
મોજા : mojaa sock la chaussette
બૂટ : boota boot la botte
મોચી : mochee shoemaker, cobbler le cordonnier
જૂતા : jootaa shoe la chaussure
ચંપલ : champala sandal, slipper la sandale, la pantoufle
પાયજામો : paayajaamo pajamas, pyjamas le pyjama
દરજી : darajee tailor le tailleur


ગુજરાતી : Gujarati English français
રેશમ : reshama silk la soie
કર્પાસ : karpaasa, કપાસ : kapaasa,
તૂલ : toola
cotton le coton
ઊર્ણ : oorna, ઊર્ણા : oornaa,
ઘેટાનું ઊન : ghetaanun oona,
પશમ : pashama
wool la laine
ચર્મ : charma, ચામ : chaama,
કેળવેલું ચામડું : kelavelun chaamadun,
ખાલ : khaala
leather le cuir