ભૂમિતિ : bhoomiti - geometry - la géométrie


ત્રિકોણ : trikona
le triangle

સમચતુર્ભુજ : samachaturbhuja
rhombus, lozenge - le losange

લંબચોરસ : lambachorasa
le rectangle

ચોરસ : chorasa
square - le carré

પંચકોણ : panchakona
le pentagone

ષટ્કોણ : shatkona
l'hexagone

અંડાકાર : andaakaara
l'ovale, l'ellipse

ગોળ : gola
circle - le cercle

પિરામિડ : piraamida
la pyramide

શંકુ : shanku
cone - le cône

નળાકાર : nalaakaara
cylinder - le cylindre

ગોળો : golo
sphere - la sphère

સમઘન
le cube

l'angle - કોણ : kona le polygone - બહુકોણ : bahukona