ભૂગોળ : bhoogola - geography - la géographie

ગુજરાતી : Gujarati English français
ધ્વજ : dhvaja flag le drapeau
સીમા : seemaa boundary, frontier la frontière
દેશ : desha country le pays
નગર : nagara,
શહેર : shahera
town, city la ville
રાજધાની શહેર
raajadhaanee shahera
capital city la capitale
પ્રમુખ : pramukha president le président
પંતપ્રધાન : pantapradhaana,
પ્રધાન મંત્રી : pradhaana mantree
prime minister le premier ministre
ભાષા : bhaashaa,
( બોલ : bolee)
language la langue, le langage


દિશાઓ : dishaao - les directions

ગુજરાતી : Gujarati English français
ઉત્તર : uttara North le Nord
દક્ષિણ : dakshina South le Sud
પૂર્વ : poorva East l'Est
પશ્ચિમ : pashchima West l'Ouest
હોકાયંત્ર : hokaayantra compass la boussole
નકશો : nakasho map la carte


ગુજરાતી : Gujarati English français
અપ up haut
નીચે : neeche down bas
અધિકાર : adhikaara right droite
બાકી : baakee left gauche
કેન્દ્ર : kendra center centre
અહીં : aheen here ici
ત્યાં : tyaan there là, là-bas
નજીક : najeeka near près, proche
અત્યાર સુધી
atyaara sudhee
far loin, lointain