ફળ : phala / ફળો - fruit(s)

ગુજરાતી : Gujarati English français
સફરજન : sapharajana apple la pomme
નાસપતી pear la poire
તેનું ઝાડ : tenun jhaada quince le coing
જરદાલુ : jaradaalu plum la prune
આલૂ : aaloo peach la pêche
જરદાળુ : jaradaalu apricot l'abricot
નારંગી : naarangee l'orange
મેન્ડેરિઅન્સમાં tangerine la mandarine
ગ્રેપફ્રૂટમાંથી
grepaphrootamaanthee
grapefruit le pamplemousse
લીંબુ : leembu lemon le citron
ટેટી : tetee cantaloupe le melon
તરબૂચ : taraboocha,
તડબૂચ : tadaboocha
watermelon la pastèque
સ્ટ્રોબેરી : stroberee strawberry la fraise
ચેરી : cheree cherry la cerise
અંજીર : anjeera fig la figue
દ્રાક્ષ : draaksha grapes le raisin
ખજુર date la datte
આમલી : aamalee tamarind le tamarin
પિસ્તા pistachios les pistaches
બદામ : badaama almond l'amande
મગફળી : magaphalee peanuts les cacahuètes
અખરોટ : akharota walnut, nut la noix
કાજુ : kaaju cashew nut la noix de cajou
નાળિયેર : naaliyera coconut la noix de coco
અનેનાસ : anenaasa pineapple l'ananas
કેળા : kelaa banana la banane
કેરી : keree mango la mangue
જામફળ : jaamaphala guava la goyave
પપૈયા : papaiyaa papaya la papaye
કોકમ kokum, mangosteen le mangoustan
દાડમ : daadama pomegranate la grenade
આદુ : aadu
સૂંઠ : soontha
ginger

dried ginger
le gingembre

... en poudre
વાટિકા : vaatikaa,
ઉદ્યાન : udyaana,
ફળબાગ : phalabaaga,
ફળઝાડની વાડી
phalajhaadanee vaadee
orchard le verger