ફળો les fruits

ગુજરાતી English français
સફરજન : safarjan apple la pomme
નાસપતી pear la poire
quince le coing
જરદાલુ plum la prune
peach la pêche
અખરોટ apricot l'abricot
નારંગી : narangi l'orange
mandarin, (tangerine) la mandarine
grapefruit le pamplemousse
લીંબુ , લિંબુ : limbu lemon le citron
ટેટી le melon
તડબૂચ , તરબૂચ : tarbuj watermelon la pastèque
strawberry la fraise
raspberry la framboise
ચૅરી cherry la cerise
અંજીર : anjar fig la figue
દ્રાક્ષ : draksh grape(s) le raisin
ખજુર date la datte
આમલી tamarind le tamarin
પિસ્તા pistachios les pistaches
બદામ almond l'amande
વટાણા peanuts les cacahuètes
hazelnut la noisette
walnut, nut la noix
કાજુ cashew nut la noix de cajou
નારીયેળ coconut la noix de coco
અનાનસ , અનનાસ pineapple l'ananas
કેળુ : kelu banana la banane
કેરી : keri mango la mangue
જમરૂખ , જામફળ : jāmfal guava la goyave
પપૈયુ papaya la papaye
કોકમ mangosteen le mangoustan
દાડમ : dadam pomegranate la grenade
આદુ : ādu
સૂંઠ
ginger

[dried]
le gingembre

[sec]