પરિવાર : parivaara
family, household - la famille, le ménage

ગુજરાતી : Gujarati English français
દાદાજી : daadaajee grandfather le grand-père
દાદીમા : daadeemaa grandmother la grand-mère
પિતા : pitaa
બાપ : baapa
father

dad
le père

papa
માતા : maata
બા : baa
mother

mom, mum
la mère

maman
માણસ : maanasa man l'homme
સ્ત્રી : stree woman la femme
પતિ : pati husband l'époux, le mari
પત્ની : patnee wife, spouse l'épouse
કાકા : kaakaa
મામા : maamaa
uncle

maternal uncle
l'oncle

l'oncle maternel
કાકી : kaakee
મામી : maamee
aunt

maternal aunt
la tante

la tante maternelle
ભત્રીજો : bhatreejo
ભત્રીજી : bhatreejee
nephew

niece
le neveu

la nièce
ભાઈ : bhaaee le cousin
છોકરો : chhokaro
છોકરી : chhokaree
boy

girl
le garçon
la fille
દીકરો : deekaro
દીકરી : deekaree
son
daughter
le fils
la fille (de)
ભાઈ : bhaaee brother le frère
બહેન : bahen sister la sœur
જોડિયું : jodiyun twin le jumeau
છોકરું : chhokarun child l'enfant
છૈયાંછોકરાં : chhaiyaanchhokaraan children les enfants
પરૂણો : paroono visitor le visiteur
મહેમાન : mahemaana guest, host l'invité, l'hôte
યાર : yaara friend l'ami
શત્રુ : shatru foe, enemy l'ennemi
પાડોશી : paadoshee neighbor le voisin
પ્રજા : prajaa folk, people le peuple, les gens


ગુજરાતી : Gujarati English français
સસરા : sasaraa
સાસુ : saasu
le beau-père

la belle-mère
father in-law

mother in-law
સાળા : saalaa
સાળી : saalee
le beau-frère

la belle-sœur
brother in-law

sister in-law
જમાઈ : jamaaee
વહુ : vahu
le beau-fils, le gendre

la belle-fille, la bru
son in-law

daughter in-law