રંગ / રંગો : rang / rango - color(s) - couleur(s)

  ગુજરાતી : Gujarati English français
  બદામી : badaamee , કથ્થઈ : kathaaee brown marron
  કાળો : kaalo black noir
  ભૂખરો , નિસ્તેજ : nisteja, ધૂસર : dhoosara grey, gray gris
  સફેદ : safed white blanc
  પીળો : peelo yellow jaune
  ગુલાબી : gulaabee pink rose
  નારંગી : naarangee
કેસરી : kesari
orange

saffron
orange

safran
  લાલ : laal red rouge
  જાબુંડિયો , જાબુડિયુ : jabu(n)diyu purple violet
  વાદળી : vaadalee blue bleu
  આસમાની : aasamaanee sky blue bleu ciel
  લીલો : leelo green vert