શરીરના ભાગો body - le corps

ગુજરાતી English français
ચામડી skin la peau
વાળ hair les cheveux
માથા . head la tête
કપાળ forehead le front
ખોપરી skull le crâne
મગજ brain le cerveau, (la cervelle)
મન mind, soul, spirit l'âme, l'esprit
ચહેરો face le visage
આંખની ભ્રમર eyebrow le sourcil
આંખની પાંપણ eyelash le cil
આંખનું પોપચું eyelid la paupière
આંખ eye l'œil
આંખનો ડોળો eyeball le globe oculaire
નેત્રપટલ retina, cornea la rétine, cornée
આંસુ tear la larme
કાન ear l'oreille
નાક nose le nez
મૂછ mustache la moustache
દાઢી beard la barbe
ગાલ cheeks les joues
હોઠ lips les lèvres
મોં mouth la bouche
જીભ tongue la langue
તાળવું palate le palais
દાંત tooth la dent
જડબું jaw la mâchoire
હડપચી chin le menton
ગરદન neck le cou
ગળું throat la gorge
સ્વરપેટી le larynx
છાતી (પુરુષ) chest la poitrine
છાતી (સ્ત્રી) breast les seins
હ્રદય heart le cœur
ધમની artery, vein l'artère, la veine
લોહી blood le sang
ફેફસાં lungs les poumons
ડૂંટી navel le nombril
પેટ belly
stomach
le ventre, (l'abdomen)
l'estomac
આંતરડાં bowels, intestines les boyaux, intestins
યક્રુત liver le foie
બરોળ spleen la rate
મુત્રપિંડ kidney le rein
મુત્રાશય bladder la vessie
મુત્ર l'urine
સ્નાયુ le muscle
હાડકાં bones les os
હાડપિંજર skeleton le squelette
પીઠ back le dos
કરોડરજ્જુ spine l'épine dorsale
ધડ trunk le tronc
કમર waist la taille
ખભો shoulder l'épaule
હાથ arm le bras
બગલ armpit l'aisselle
કોણી elbow le coude
કાંડું wrist le poignet
મૂઠ્ઠી fist le poing
હાથ hand la main
હથેળી palm of the hand la paume de la main
હાથનો અંગુઠો thumb le pouce
આંગળીઓ fingers les doigts
નખ fingernail, nail l'ongle
નિતંબ buttocks les fesses
જાંઘ thigh la cuisse
પગ leg la jambe
પગનું ઢીંચણ knee le genou
પગની પિંડી calf le mollet
પગની ઘુંટી ankle la cheville
પગનું તળિયું sole (of the foot) la plante du pied
પગ foot le pied
પગનો અંગુઠો toe l'orteil


medicine - la médecine

ગુજરાતી English français
હોસ્પિટલમાં hospital l'hôpital
ક્લિનિક clinic la clinique
એમ્બ્યુલન્સ l'ambulance
પરિચારિકા nurse l'infirmière
ડૉક્ટર physician, medical doctor le médecin, "docteur"
સર્જન surgeon le chirurgien
દવાની pharmacy, (drugstore) la pharmacie
ફાર્માસિસ્ટ pharmacist le pharmacien
દવા medication le médicament
કોન્ડોમ condom le préservatif, la "capote"
એડ્સ AIDS le SIDA