શરીરના ભાગો : shareer body - le corps

ગુજરાતી : Gujarati English français
ચામડી : chaamadee skin la peau
વાળ : vaal hair les cheveux
માથું : maathun head la tête
કપાળ : kapaal forehead le front
ખોપરી : khoparee skull le crâne
મગજ : magaja brain le cerveau, (la cervelle)
મન : mana mind, soul, spirit l'âme, l'esprit
ચહેરો : chahero face le visage
ભમ્મર : bhammar,
ભવું : bhavun
eyebrow le sourcil
આંખની પાંપણ
aankhanee paanpan
eyelash le cil
પોપયું : popayun eyelid la paupière
આંખ : aankh eye l'œil
આંખની કીકી
aankhanee keekee
eyeball le globe oculaire
નેત્રપટલ : netrapatala retina, cornea la rétine, la cornée
આંસુ : aansu tears les larmes
કાન : kaan ear l'oreille
નાક : naak nose le nez
નસકોરી : nasakoree nostril la narine
મૂછ : moochha mustache la moustache
દાઢી : daadhee beard la barbe
ગાલ : gaal cheek la joue
હોઠ : hoth lips les lèvres
મોં : mon mouth la bouche
જીભ : jeebh tongue la langue
તાળવું : taalavun palate le palais
દાંત : daant(a) tooth / teeth la dent / les dents
જડબું : jadabun jaw, jawbone la mâchoire
હડપચી : hadapachee chin le menton
ગરદન : garadana neck le cou
ગળું : galu throat la gorge
સ્વરપેટી : svarapetee le larynx
છાતી (પુરુષ) : chhaatee chest la poitrine
છાતી (સ્ત્રી) : chhaatee breast les seins
હ્રદય : hradaya heart le cœur
ધમની : dhamanee artery, vein l'artère, la veine
લોહી : lohee blood le sang
ફેફસાં : phephasaan lungs les poumons
ડૂંટી : doontee navel le nombril
પેટ : pet belly
stomach
le ventre, (l'abdomen)
l'estomac
આંતરડાં : aantaradaan bowels, intestines les boyaux, intestins
યકૃત : yakrita liver le foie
બરોળ : barola spleen la rate
ફુક્કો : phukko,
મૂત્રપિંડ : mootrapinda
kidney le rein
મૂત્રાશય : mootraashaya urinary bladder la vessie urinaire
પેશાબ : peshaaba l'urine
ચેતા : chetaa nerve le nerf
સ્નાયુ : snaayu le muscle
હાડકાં : haadakaan bones les os
હાડપિંજર : haadapinjara skeleton le squelette
પીઠ : peeth back le dos
કરોડરજ્જુ : karodarajju backbone, spine l'épine dorsale
ધડ : dhada trunk le tronc
કમર : kamara waist la taille
ખભો : khabho,
ખભા : khabhaa
shoulder l'épaule
હાથ : haath arm le bras
બગલ : bagala armpit, axilla l'aisselle
કોણી : konee elbow le coude
કાંડું : kaandun wrist le poignet
મુઠ્ઠી : muththee fist le poing
હાથ : haath hand la main
હથેળી : hathelee palm of the hand la paume de la main
અંગૂઠો : angootho thumb le pouce
આંગળીઓ : aangalee fingers les doigts
નખ : nakh fingernail, nail l'ongle
કમ્મર : kammar waist la taille
નિતંબ : nitamba buttocks les fesses
જાંઘ : jaangh thigh la cuisse
પગ : pag leg la jambe
ઢીંચણ : dheenchan knee le genou
પગની પિંડી
paganee pindee
calf le mollet
પગની ઘૂંટી
paganee ghoontee
ankle la cheville
તળિયું : taliyun sole of the foot la plante du pied
પગ : paga foot / feet le pied / les pieds
પગની આંગળીઓ
paganee aangaleeo
toe l'orteil
આયુર્વેદ : aayurveda
medicine - la médecine

ગુજરાતી : Gujarati English français
હોસ્પિટલ : hospitala hospital l'hôpital
ક્લિનિક : klinika clinic la clinique
એમ્બ્યુલન્સ : embyulansa l'ambulance
પરિચારિકા : parichaarikaa nurse l'infirmière
ડૉક્ટર : doktar(a) physician, medical doctor le médecin, le "docteur"
સર્જન : sarjana surgeon le chirurgien
ફાર્મસી : phaarmasee pharmacy, drugstore la pharmacie
રસાયણશાસ્ત્રી
rasaayanashaastree,
દવા વેચનાર
davaa vechanaara
pharmacist le pharmacien
દવા : davaa, દવાઈ : davaaee,
અગદ : agada, ઓસડ : osada
medication les médicaments
નિરોધ : nirodha,
કોન્ડમ
condom le préservatif,
la "capote" [pop.]
એડ્સ AIDS le SIDA
વાયરસ : vaayaras(a) le virus
રસી : rasee vaccine le vaccin