હવામાન weather, climate - le climat

ગુજરાતી English français
તારા star l'étoile
sun le soleil
moon la lune
આકાશ sky le ciel
વાદળ . cloud le nuage
fog, mist le brouillard, la brume
હવા l'air
પવન wind le vent
thunderstorm le tonnerre, la tempête
flash, lightning l'éclair
rainbow l'arc-en-ciel
વરસાદ rain la pluie
umbrella le parapluie
snow la neige
ice la glace


ગુજરાતી English français
ગરમ hot, (warm) chaud
cold froid