હવામાન : havaamaana, વાતાવરણ : vaataavarana
weather, climate - le climat

ગુજરાતી : Gujarati English français
બ્રહ્માંડ : brahmaanda universe l'univers, le cosmos
અંતરિક્ષ : antariksha outer space l'espace
તારા : taaraa star l'étoile
ખરતો તારો
kharato taaro
falling star l'étoile filante
તારાના આકારનું
taaraanaa aakaaranun
asteroid l'astéroïde
ધૂમકેતુ : dhoomaketu comet la comète
ઉલ્કા : ulkaa meteor le météore, la météorite
સૂરજ : sooraja sun le soleil
સૂર્યપ્રકાશ : sooryaprakaasha sunshine, light la lumière
છાંયો : chhaanyo shadow, shade l'ombre
ચાંદો : chaando moon la lune
અર્ધચંદ્ર : ardhachandra half moon, moon crescent le croissant de lune
ઉપગ્રહ : upagraha le satellite
આકાશ : aakaasha sky le ciel
વાદળ : vaadala cloud le nuage
ધુમ્મસ : dhummasa,
ઝાકળ : jhaakala
fog, mist le brouillard, la brume
હવા : havaa l'air
પવન : pavana wind le vent
વાવાદળ : vaavaadala storm la tempête,
le cyclone
મેઘનાદ : meghanaada,
મેઘાડંબર : meghaadambara,
લાંબો ગડગડાટ : laambo gadagadaata
thunder le tonnerre
વીજળી વાહક lightning rod/conductor le paratonnerre
ફ્લેશ : phlesha,
વીજળી : veejalee
flash, lightning l'éclair
બહુરંગી : bahurangee,
સપ્તરંગી : saptarangee,
મેઘધનુ : meghadhanu,
ઇંદ્રધનુષ : indradhanusha
rainbow l'arc-en-ciel
વરસાદ : varasaada rain la pluie
છત્ર : chhatra umbrella le parapluie
સ્નો
હિમવર્ષા : himavarshaa
snow

snowfall
la neige

la chute de neige
( ફ્લેક ) snowflake le flocon de neige
સ્નોબોલ : snobola snowball la boule de neige
snowman le bonhomme de neige
હિમ : hima frost, hoar, rime le gel, le verglas
કરા : karaa hail la grêle
બરફ : barapha ice la glace


ગુજરાતી : Gujarati English français
થર્મોમીટર
tharmomeetara
thermometer le thermomètre
તાપમાન : taapamaana temperature la température
હોટ , ગરમ : garama hot, warm chaud
નવશેકું : navashekun lukewarm, tepid tiède
ઠંડી : thandee cool frais
ઠંડી : thandee cold froid
પૂર : poora flood l'inondation
દુકાળ : dukaala drought la sécheresse
શુષ્ક : shushka dry sec
ભેજવાળું : bhejavaalun,
ભીનું : bheenun
humid, (wet) humide