પધારો : padhāro - welcome - bienvenue

ગુજરાતી : Gujarati English français
નમસ્તે : namaste hello, hi salut
કેમ છો ? Kem cho ? How are you? Comment allez-vous ?
તમારું નામ શું છે ?
Tamārun nām shun che ?
What's your name? Quel est votre nom ?
મારું નામ ... છે
Mārun nām ... che
My name is ... Mon nom est ...
શુભ પ્રભાત : shubh prabhāt good morning bonjour
શુભ રાત્ર : shubh rātr good night bonne nuit
આવજો : āvjo goodbye au revoir
પાછળથી : pâchaRthi see you à la prochaine
આભાર : âbhâr thanks merci
તમારું સ્વાગત છે
tamārum svāgata che
you are welcome avec plaisir
હા : hā yes oui
ના : nā no non