પ્રાણીઓ les animaux - animals

ગુજરાતી English français
કૂતરો dog le chien
કુરકુરિયું puppy le chiot
બિલાડી cat le chat
બિલાડીનું બચ્ચું kitten le chaton
ઉંદર rat, mouse le rat, la souris
ગધેડો , ગધેડુ donkey, (ass) l'âne
ખચ્ચર mule le mulet
ઘોડો horse le cheval
ટટ્ટુ pony le poney
ભેંસ buffalo le buffle
બળદ bull, ox le taureau, bœuf
ગાય cow la vache
વાછરડું calf le veau
વાછરડી heifer la génisse
ભરવાડ sheepherder, shepherd le berger
ઘેટું sheep le mouton
ઘેટાંના lamb l'agneau
બકરી goat le bouc, la chèvre
બકરીનું બચ્ચું kid le chevreau
ડુક્કર pig le porc, cochon
સસલું , સસલુ rabbit
hare
le lapin
le lièvre
છછુંદર mole la taupe
શેરો hedgehog le hérisson
ખિસકોલી squirrel l'écureuil
શિયાળ fox le renard
વરૂ wolf le loup
રીંછ bear l'ours
હરણ deer, hart le cerf


પક્ષીઓ birds - les oiseaux

ગુજરાતી English français
માળો nest le nid
ગરૂડ eagle l'aigle
બાજ hawk, falcon le faucon
ગીધ vulture le vautour
કાગડો raven, crow le corbeau, la corneille
કબૂતર pigeon, dove le pigeon, la colombe
તેતર partridge la perdrix
ટર્કી turkey le dindon, la dinde
મોર peacock le paon
કૂકડો rooster, (cockerel) le coq
મરઘી hen la poule
પાંજરામાં la cage
બતક duck le canard
હંસ goose l'oie
હંસ swan le cygne

માછલી fish - le poisson

ગુજરાતી English français
ગોલ્ડફિશ goldfish le poisson rouge
શાર્ક shark le requin
ડોલ્ફીન dolphin le dauphin
વ્હેલ whale la baleine
ઓક્ટોપસ octopus la pieuvre
ઝીંગા shrimp, (prawn) la crevette
કરચલો crab le crabe
કચબો turtle, tortoise la tortue
શંખ (sea)shell le coquillage
ગોકળગાય snail l'escargot
જળો leech la sangsue
સાપ snake le serpent
નાગ le cobra
અજગર le python
કાચિંડો chameleon le caméléon
પાટલા ઘો iguana l'iguane
ગરોડી lizard le lézard
દેડકો toad
frog
le crapaud
la grenouille


જીવજંતુઓ les insectes

ગુજરાતી English français
તીતીઘોડો grasshopper la sauterelle
તમરુ cricket, (locust) le criquet
કીડી , મકોડો ant la fourmi
ઉધઈ la termite
કાનખજુરો centipede le mille-pattes
કીડો worm le ver
અળસિયુ earthworm le ver de terre
માખી fly la mouche
ઈયળ caterpillar la chenille
પતંગિયુ butterfly le papillon
dragonfly la libellule
આગિયો firefly la luciole
ladybug, (ladybird) la coccinelle
મધપૂડો beehive la ruche
મધમાખી bee l'abeille
ભમરી wasp la guêpe
ભમરો hornet le frelon
મચ્છર mosquito le moustique
વંદો cockroach le cafard
કરોળિયો spider l'araignée
સ્પાઈડર વેબ spider web, cobweb la toile d'araignée
praying mantis la mante religieuse
વીંછી le scorpion
બગઈ tick la tique
જૂ louse le pou
ચાંચડ flea la puce


wild animal

ગુજરાતી English français
વાંદરો monkey, ape le singe
ચિમ્પાંઝી chimpanzee le chimpanzé
ચામાચીડિયુ bat la chauve-souris
પોપટ parrot le perroquet
શાહમ્રુગ ostrich l'autruche
સિંહ le lion
સિંહણ lioness la lionne
દીપડો leopard le léopard
ચિત્તો cheetah le guépard
વાઘ tiger le tigre
ઝરખ hyena la hyène
ઊંટ camel, dromedary le chameau, dromadaire
ઝીબ્રા zebra le zèbre
જિરાફ giraffe la girafe
હાથી elephant l'éléphant
ગેંડો rhinoceros le rhinocéros
હિપોપોટેમસ hippopotamus l'hippopotame
મગર le crocodile
કાંગારૂ kangaroo le kangourou