ખોરાક food - la nourriture

ગુજરાતી English français
ભોજન meal le repas
નાસ્તો breakfast le petit-déjeuner
lunch le déjeuner
dinner, supper le dîner, souper

ગુજરાતી English français
થાળી dish
plate
le plat
l'assiette
કડછી ladle la louche
ચમચી spoon la cuillère
fork la fourchette
ચપ્પુ knife le couteau
bottle la bouteille
પ્યાલો glass le verre
વાટકો bowl le bol
કપ cup la tasse
રકાબી saucer la soucoupe


drink, beverage - la boisson

ગુજરાતી English français
સૂપ soup la soupe
પાણી water l'eau
wine le vin
beer la bière
રસ juice le jus
ચાસણી syrup le sirop
ફુદીનો mint la menthe
ચા tea le thé
cocoa le cacao
chocolate le chocolat
કીટલી kettle la bouilloire
કૉફી coffee le café
દૂધ milk le lait
દૂધવાળો milkman le laitier


ગુજરાતી English français
yoghurt le yaourt
પનીર cheese le fromage
માખણ butter le beurre
oil l'huile
vinegar le vinaigre
રાઈ mustard la moutarde
મસાલા spices les épices
તજ cinnamon la cannelle
લવિંગ cloves les clous de girofle
મરી black pepper le poivre (noir)
મીઠું salt le sel
egg l'œuf
લોટ flour la farine
pasta, noodles les pâtes, nouilles
bread le pain


le dessert

ગુજરાતી English français
cake le gâteau
બિસ્કિટ cookie le biscuit
આઇસક્રીમ ice cream la glace
મધ honey le miel
ખાંડ sugar le sucre
ભાવ price le prix
expensive cher, (coûteux)
સસ્તા . cheap bon marché